links

gedragstherapie katten: www.felinova.be

gedragstherapie katten: www.kattengedrag.be

opvang voor FIV katten: www.buddykat.be

Zwerfkat in nood II: www.zwerfkat.com

Tehuis voor blutskatjes: www.dekattenbrigade.com

Vermiste katten: www.binnenbeest.be

Feline Welfare Foundation: www.felinewelfarefoundation.org